مجموعه اداری نگین

پارتیشن دو جداره تمام شیشه،  میزهای مدیریتی رنگ و پولیش، میز مدیریتی به همراه کنفرانس، کانتر نگین و ... نمونه های اجرایی در این مجموعه می باشد.

پروژه های مرتبط