فایلینگ اداری

فایل ها و کمدهایی که در اداره‌ها و سازمان‌ها استفاده می‌شود، برای استفاده بهینه از فضا، ایجاد نظم کاری و نگهداری از اسناد و مدارک مهم می‌باشد. در شرکت آذران فضا نما، انواع فایل طراحی و ساخته می‌شود.