میز گروهی سیستان

ترکیب فریم فلزی با رنگ های متنوع الکترو استاتیک قابلیت بالایی جهت سازمان دادن به امور اداری را ایجاد می کند.