کانتر نهند

میز کانتر بزرگ دو نفره با در نظر گرفتن قسمتهای دکوراتیو، تعبیه کمدهای متعدد برای بایگانی اسناد مسئول دفتر مدیران، کانتر نهند را برای استفاده در شرکتهای بزرگ و پیشرو به گزینه مناسب و قابل تحسین تبدیل کرده است.

عرض :110 CM
طول   :320 CM
ارتفاء  :75 CM