کانتر

کانتر یکی از میزهای مورد نیاز برای بانکها، شرکت ها و سازمان ها می باشد. این نوع میز به گونه ای طراحی می شود که امکان برقراری ارتباط کارکنان و ارباب رجوع را به نحوه بهتری برقرار می کند. در شرکت آذران فضانما، کانتر با طرح های مختلفی ساخته می شود که انواع مختلف ان در اینجا معرفی می شود